Tags

Related Posts

รวมของฟรี โปรโมชันดีๆ

รับข่าวสารทาง Email:

powered by Google

ส่งต่อบทความนี้ให้เพื่อน

วันครูแห่งชาติ 2556

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (2 votes, average: 5.00 out of 5)
Loading ... Loading ...

วันครูแห่งชาติ 2556

วันครูแห่งชาติ 2556 นี้ คุรุสภา ได้จัดกิจกรรมเน้น 3 ประเภทหลัก คือ กิจกรรมทางศาสนา, พิธีรำลึกถึงพระคุณบูรพาจารย์ และกิจกรรมเพื่อความสามัคคีระหว่างผู้ประกอบอาชีพครู ทั้งนี้ วันครูได้ถูกกำหนดเนื่องจากคณะรัฐมนตรีมีมติกำหนดให้วันที่ 16 มกราคม ของทุกปีเป็นวันครู วันครูแห่งชาติ ซึ่งงานวันครูได้เกิดขึ้นครั้งแรกในวันที่ 16 มกราคม ปี 2500 ในปี พ.ศ.2499 ในที่ประชุมสามัญคุรุสภาประจำปี จอมพล ป. พิบูลสงคราม นายกรัฐมนตรี และประธานกรรมการอำนวยการคุรุสภากิตติมศักดิ์ ได้กล่าวคำปราศรัยต่อที่ประชุมครูทั่วประเทศว่า “ที่อยากเสนอในตอนนี้ก็คือว่า เนื่องจากผู้เป็นครูมีบุญคุณ เป็นผู้ให้แสงสว่างในชีวิตของเราทั้งหลาย ข้าพเจ้าคิดว่าวันครูควรมี สักวันหนึ่งสำหรับให้บรรดาลูกศิษย์ทั้งหลายได้แสดงความเคารพ สักการะต่อบรรดาครูผู้มีพระคุณทั้งหลาย เพราะเหตุว่าสำหรับ คนทั่วไปถ้าถึงวันตรุษ วันสงกรานต์ เราก็นำเอาอัฐิของผู้มีพระคุณบังเกิดเกล้ามาทำบุญ ทำทาน คนที่สองรองลงไปก็คือครูผู้เสียสละ ทั้งหลาย ข้าพเจ้าคิดว่าในโอกาสนี้จะขอฝากที่ประชุมไว้ด้วย ลองปรึกษาหารือกันในหลักการ ทุกคนคงจะไม่ขัดข้อง” จากแนวความคิดดังกล่าว ประกอบกับความเห็นของครูที่แสดงออกทางสื่อมวลชนและอื่นๆ ล้วนเรียกร้องให้มีวันครูเพื่อให้เป็นวันแห่งการรำลึก ถึงความสำคัญของครูในฐานะที่เป็นผู้เสียสละ ประกอบคุณงามความดี เพื่อประโยชน์ของชาติและประชาชนเป็นอันมาก

วันครูแห่งชาติ ในปี 2556 นี้ คนที่ชนะการประกวด คำขวัญวันครูแห่งชาติ คือ นายสะอาด สีหภาค โดยมี คำขวัญดังนี้ “แปดสิบพรรษา พระราชินี ราษฏร์รัฐภักดี ครูศรีแผ่นดิน”

วันครูแห่งชาติ

รูปภาพ วันครูแห่งชาติ จาก Google

รวมคำขวัญวันครูแห่งชาติ
พ.ศ. 2522 : นายแพทย์บุญสม มาร์ติน
การให้การศึกษาแก่คนในชาติ เป็นกระบวนการที่ต้องทำต่อเนื่องกันไปตลอดชีวิต ดังนั้นจึงต้องระดมสรรพกำลังหลายๆ ด้านมาช่วยเหลือการศึกษา ปัจจัยที่สำคัญและจำเป็นอย่างยิ่งที่จะขาดเสียมิได้ก็คือ ครูซึ่งจะเป็นผู้ผลักดันให้ทุกอย่างไปสู่เป้าหมายได้ ฉะนั้นท่านทั้งหลายคงตระหนักถึงหน้าที่อันมีเกียรตินี้ ในโอกาสที่วันสำคัญอย่างยิ่งของครูได้เวียนมาบรรจบครบรอบอีกวาระหนึ่ง วันครูแห่งชาติ ข้าพเจ้าในนามของกระทรวงศึกษาธิการและประธานอำนวยการคุรุสภา ขอส่งความปรารถนาดีและความระลึกถึงเพื่อนครูทุกท่าน ทั้งนอกและในราชการขอจงประสบแต่ความสุขความเจริญโดยทั่วกัน และขอได้โปรดตระหนักถึงหน้าที่ ยึดมั่นในขนบธรรมเนียมประเพณีของครูที่ดีสืบไป

พ.ศ. 2523 : ดร.ก่อ สวัสดิ์พาณิชย์
เป็นครูต้องยึดถือคุณธรรมของครู

พ.ศ. 2524 : ดร.สิปปนนท์ เกตุทัต
ครูที่แท้ต้องทำแต่ความดี ประพฤติปฏิบัติในระเบียบแบบแผน อันสมควรกับเกียรติภูมิของตน มีความรักในลูกศิษย์และอบรมปัญญาให้ลูกศิษย์มีความสมบูรณ์ทั้งทางด้านวิชาการความฉลาดรอบรู้ในเหตุและผล ทางด้านคุณธรรม จริยธรรม และทางด้านพลานามัย

พ.ศ. 2525 : ดร.เกษม ศิริสัมพันธ์
ครูนั้น สังคมยกย่องนับถือว่าเป็นปูชนียบุคคล ทั้งนี้เพราะว่าครูเป็นผู้เสียสละยึดมั่นในคุณงามความดี และความถูกต้อง จีงขอให้รักษาความดีนี้ตลอดไป

พ.ศ. 2526 : ดร.เกษม ศิริสัมพันธ์
อนาคตของเด็กไทย อยู่ที่ความเอาใจใส่ของครูทุกคน

พ.ศ. 2527 : นายชวน หลีกภัย
ในวาระดิถีขึ้นปีใหม่ 2527 ผมขอให้เพื่อนครูที่รักทั้งหลายและสมาชิกคุรุสภาทุกท่าน ประสบความสุขสิริสวัสดิ์พิพัฒน์มงคล สัมฤทธิ์ผลอันพึงปรารถนาตลอด

พ.ศ. 2528 : นายชวน หลีกภัย
การที่บุคคลหนึ่งจะดำรงชีวิตได้อย่างดีนั้นมิใช่เรื่องง่าย โดยเฉพาะผู้เป็นครูมีแนวปฏิบัติที่ยากยิ่ง เป็นสิ่งน่าเห็นใจที่ครูจะต้องปฏิบัติโดยยึดถือความดี มีคุณธรรมระดับสูงกว่าบุคคลทั่วไป แต่ก็น่าภาคภูมิใจ เมื่อครูผู้ปฏิบัตินั้น ได้รับความเชื่อถือ ศรัทธา และยอมรับจากสังคมมากขึ้น จึงขอให้เพื่อนครูทุกท่านปฏิบัติตนด้วยความเสียสละ อดทน ยึดถือความดี มีคุณธรรมเพื่อจะบังเกิดผลดีแก่ตนเอง ชุมชน และประเทศชาติสืบไป

พ.ศ. 2529 : นายชวน หลีกภัย
ครู คือ ผู้พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ให้มีคุณค่าต่อการพัฒนาชาติให้ก้าวหน้าและอยู่รอดปลอดภัย

พ.ศ. 2530 : นายมารุต บุญนาค
ครูดีมีวินัย และคุณธรรม ย่อมน้อมให้เยาวชนเป็นพลเมืองดี

พ.ศ. 2531 : นายมารุต บุญนาค
ครูเป็นผู้สร้าง ครูเป็นผู้ให้ความหวัง ครูเป็นพลังให้ศิษย์เป็นคนดี

พ.ศ. 2532 : พลเอกมานะ รัตนโกเศศ
ครูดี มีจรรยา มุ่งค้นคว้าเพื่อพัฒนาเด็กไทย

พ.ศ. 2533 : พลเอกมานะ รัตนโกเศศ
ครู คือ ผู้อุทิศทั้งชีวิตและจิตใจ ส่งเสริมเพิ่มพูนให้เยาวชนเป็นคนดี

พ.ศ. 2534 : พลเอกมานะ รัตนโกเศศ
ครู คือ ผู้สร้างสรรค์ให้เยาวชนของชาติเป็นพลเมืองดี

พ.ศ. 2535 : ดร.ก่อ สวัสดิ์พาณิชย์
ครู คือ ผู้ให้ ผู้สร้าง ผู้พัฒนา และผู้นำเยาวชนของชาติ

พ.ศ. 2536 : นายสัมพันธ์ ทองสมัคร
ครู คือ นักพัฒนา และรักษาสิ่งแวดล้อม

พ.ศ. 2537 : นายสัมพันธ์ ทองสมัคร
ครู คือ ผู้มีคุณธรรม ชี้นำประชาธิปไตย สร้างเด็กไทยให้เป็นคนดี

พ.ศ. 2538 : นายสัมพันธ์ ทองสมัคร
อุทิศเวลา รักษาคุณธรรม ชี้นำประชาธิปไตย สร้างเด็กไทยให้เป็นคนดี

พ.ศ. 2539 : นายสุขวิช รังสิตพล
ครู เป็นหัวใจของการพัฒนาคน

พ.ศ. 2540 : นายสุขวิช รังสิตพล
ครูสร้างศิษย์ ด้วยมิตรและน้ำใจ ครูคือผู้ให้ เพื่อเยาวชนไทยได้พัฒนา

วันครูแห่งชาติ

พ.ศ. 2541 : นายชุมพล ศิลปอาชา
ครูเป็นผู้นำทางปัญญา ชี้นำประชาธิปไตย สร้างเด็กไทยให้เป็นคนดี

พ.ศ. 2542 : นายปัญจะ เกสรทอง และ นางเซียมเกียว แซ่เล้า
ครูเป็นผู้เบิกทางแห่งปัญญา ครูชี้ทางสร้างสรรค์ภูมิปัญญา ชนเชิดบูชาพระคุณครู

พ.ศ. 2543 : นายสมศักดิ์ ปริศนานันทกุล และ นายประจักษ์ เสตเตมิ
ครูต้องมีจิตวิญญาณของความเป็นครู และประพฤติตนเป็นแบบอย่างที่ดี สร้างชาติ สร้างคน ผลงานของครู ทั่วโลกรับรู้ เชิดชูบูชา

พ.ศ. 2544 : นางสาวสุทิสา ธนบดีไพบูลย์
พระคุณครูยิ่งใหญ่ สร้างไทยให้พัฒนา ขอบูชาคุณครู

พ.ศ. 2545 : นายสุเทพ วิเศษศักดิ์ศรี
สร้างคนสร้างชาติ สร้างศาสตร์ก้าวหน้า สร้างภูมิปัญญา ขอบูชาครู

พ.ศ. 2546m: นางสมปอง สายจันทร์
ครูให้ความรู้ ควบคู่จรรยา ปวงชนทั่วหล้า น้อมบูชาครู

พ.ศ. 2547 : นางสาวพรทิพย์ ศุภกา
ครู คือ พลังสร้างแผ่นดิน ไทยทุกถิ่นน้อมบูชาพระคุณครู

พ.ศ. 2548 : นายประจักษ์ หัวใจเพชร
ครูสร้างคนสร้างชาติด้วยศาสตร์ศิลป์ ทั่วแผ่นดินศรัทธาบุชาครู

พ.ศ. 2549 : นางพรรณา คงสง
ครูดีเป็นศรีแผ่นดิน ศิษย์ทั่วถิ่นศรัทธาบูชาครู

พ.ศ. 2550 : นางสาวศันสนีย์ แสนโรจน์
สิบหกมกรา เทิดทูน “พ่อแผ่นดิน ภูมินทร์บรมครู”

พ.ศ. 2551 : นางพงษ์จันทร์ สุขเกษม
ครูของแผ่นดิน เลิศศิลป์ศาสตร์ มหาราชภูมิพล ชนบูชา

พ.ศ. 2552 : นางนฤมล จันทะรัตน์
ครูสร้างคนดี เป็นศรีแผ่นดิน ทั่วถิ่นศรัทธา บูชาคุณครู

พ.ศ. 2553 : นายกันทา วงศ์จันทร์ทิพย์
น้อมจิตวันทา บูชาคุณครู กตัญญูกตเวที

พ.ศ. 2554 : นางกนกอร ภูนาสูง
เทิดพระเกียรติทั่วหล้า บูชาครูของแผ่นดิน ภูมินทร์ภูมิพล

พ.ศ. 2555 : นางสาวขนิษฐา อุตรโส
บูชาครูแห่งแผ่นดิน จอมปราชญ์ศาสตร์ศิลป์ สยามินทร์ ภูมิพล

สำหรับน้องๆ คนไหนที่ต้องตอบคำถามหน้าชั้น หรือต้องทำการบ้านส่งอาจารย์ใน วันครูแห่งชาติ ว่าคำขวัญวันครู คืออะไรบ้าง จะได้เตรียมพร้อมสำหรับวันไหว้ครู ได้ถูกต้อง

พ.ศ. 2556 : นายสะอาด สีหภาค
แปดสิบพรรษา พระราชินี ราษฏร์รัฐภักดี ครูศรีแผ่นดิน

ข้อมูลคำขวัญวันครูบางส่วนจาก school.obec.go.th, mthai

แสดงความคิดเห็นที่นี่

คุณอาจสนใจบทความเหล่านี้:

Comments

comments